Projekty zreliazowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

1. Platforma HI-TECH

Projekt „Platforma HI-TECH. System Identyfikowania i Wspierania Inwestycji w Zaawansowane Technologie" to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej poprzez działanie 3.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dane o projekcie

 • Kwota dofinansowania: 1 393 155,04 zł
 • Termin realizacji projektu: 01.10.2009 - 30.09.2011

Adresaci
Przedsiębiorcy i wynalazcy poszukujący środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych oraz inwestorzy zainteresowani komercjalizacją tych rozwiązań.

Cel projektu
Stworzenie efektywnej płaszczyzny współpracy między inwestorami a przedsiębiorstwami oraz wynalazcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć ww obszarze zaawansowanych technologii. W ramach projektu zrealizowane zostały działania o zróżnicowanym charakterze:

Program Przedsiębiorca HI-TECH
Działanie przygotowujące przedsiębiorców oraz wynalazców do komercjalizacji wyników prac B+R. Działania przygotowujące były prowadzone w 3 formach:

 • cykl 48 spotkań tematycznych organizowanych na terenie całego kraju, podczas których omówione zostały korzyści wynikające z tworzenia spółek zaawansowanych technologii z wykorzystaniem zewnętrznego finansowania, a także z nawiązania współpracy między przedsiębiorcami a sektorem biznesu,
 • punkt informacyjny w biurze projektu dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców,
 • dyżury ekspertów.

Klub Inwestora HI-TECH
Działanie to miało na celu przygotowanie inwestorów do wchodzenia kapitałowego w spółki zaawansowanych technologii. W ramach Klubu Inwestora zorganizowano:

 • 16 spotkań seminaryjnych dla inwestorów prywatnych w danym rejonie,
 • 12 seminariów inwestycyjnych.

Portal internetowy HI-TECH
W pełni zintegrowana platforma internetowa ułatwiająca nawiązanie współpracy między inwestorami a przedsiębiorcami poszukującymi finansowania.

POIG

2. Rozwój biznesu dzięki własności intelektualnej

„Rozwój biznesu dzięki własności intelektualnej. Program promocyjno-informacyjny” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poprzez działanie 5.4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dane o projekcie

 • Kwota dofinansowania: 754 898,00 zł
 • Termin realizacji projektu: 01.10.2009 - 30.09.2011

Adresaci
Przedsiębiorstwa sektora MSP wdrażające innowacje oraz wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani korzyściami wynikającymi z ochrony własności intelektualnej.

Cel Projektu
Upowszechnianie wśród przedsiębiorców wiedzy na temat korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej oraz rozwój biznesu w oparciu o komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych. W ramach projektu zrealizowane zostały działania o zróżnicowanym charakterze:

Seminaria tematyczne
INVESTIN zorganizował dwa roczne cykle seminariów dla przedsiębiorców z obszaru całej Polski. Pierwszy cykl spotkań dotyczył ochrony własności intelektualnej w strategii firmy, drugi zarabiania na pomysłach oraz ryzyka związanego z innowacyjnością i sposobów jego ograniczenia.

Podręczniki dla przedsiębiorców
W ramach projektu zostały opracowane a następnie opublikowane 3 podręczniki, będące kompendium wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej jako skutecznego narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorstwa. Publikacje poświęcone były zagadnieniom związanym z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw opartych o innowacje oraz wyniki prac badawczo-rozwojowych, wykorzystaniem wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie, jak również wykorzystaniem własności intelektualnej w firmach zaawansowanych technologii.

POIG

3. Metody ochrony własności Intelektualnej. Działania popularyzatorskie

„Metody ochrony własności intelektualnej. Działania popularyzatorskie” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poprzez działanie 5.4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dane o projekcie

 • Kwota dofinansowania: 633 318,00 zł.
 • Termin realizacji projektu: 01.10.2009 - 30.09.2011

Adresaci
Firmy reprezentujące przedsiębiorczość akademicką, bez względu na branżę działalności.

Cel projektu
Upowszechnienie wśród przedsiębiorstw, w szczególności innowacyjnych spółek typu spin-off/out oraz przedsiębiorczości akademickiej, wiedzy na temat praktycznych metod ochrony własności intelektualnej. Dzięki tej wiedzy przedsiębiorcy dowiedzieli się jak właściwie wykorzystywać kreatywność i innowacyjność.

W ramach projektu zrealizowano 2 zadania:

Seminaria tematyczne
W czasie realizacji projektu odbyło się 48 spotkań seminaryjnych we wszystkich województwach, obejmujących tematyką ochronę własności intelektualnej.

Przewodnik metodologiczny
W ramach projektu został opracowany i opublikowany Przewodnik Metodologiczny, będący kompendium wiedzy na temat metod i procedur służących ochronie własności intelektualnej.

POIG


Projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

4. SPIN ŁÓDZKIE. Program promujący przedsięwzięcia typu spin-off i spin-out

„SPIN ŁÓDZKIE. Program promujący przedsięwzięcia typu spin-off i spin-out” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez działanie 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dane o projekcie

 • Kwota dofinansowania: 999 632,00 zł
 • Termin realizacji projektu: 01.10.2010 - 30.06.2012

Cel projektu
Promowanie przedsiębiorczości akademickiej spin-off/out oraz stworzenie warunków do zwiększenia i intensyfikacji współpracy między środowiskiem naukowym zajmującym się badaniami w zakresie innowacyjnych technologii HI-TECH, a regionalnymi przedsiębiorstwami, przy uwzględnieniu równego dostępu kobiet i mężczyzn, poprzez system seminariów i konsultacji indywidualnych objętych projektem.

Adresaci
Pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci, doktoranci i absolwenci (w okresie 12 m-cy od daty ukończenia studiów) uczelni wyższych woj. łódzkiego.

Seminaria
Podczas spotkań omówione zostały liczne zagadnienia dotyczące metod ochrony własności intelektualnej oraz rozwoju biznesu opartego na innowacyjnym pomyśle:

 • Jak założyć start-up
 • Jak pozyskać odpowiednich partnerów biznesowych
 • Jak wykorzystać wyniki badań naukowych
 • Jakie są formy projektów innowacyjnych
 • Jakie są metody ochrony prawem patentowym  pomysłu

Spotkania prowadzone były przez praktyków posiadających doświadczenie z zakresu rozwoju biznesu w oparciu o własność intelektualną oraz rzecznictwa patentowego. Na spotkania zapraszani zostali przedstawiciele biznesu związanego ściśle z prezentowaną tematyką.

POKLpop

5. iGPA - Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej

„iGPA – Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej – kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez działanie 8.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dane o projekcie

 • Kwota dofinansowania: 1 818 533,02 zł.
 • Termin realizacji projektu: 01.06.2011 - 31.07.2013

Cel projektu
Zwiększenie wiedzy na temat przedsiębiorczości typu spin off/out oraz zainicjowanie współpracy świata nauki i przedsiębiorców. Zadaniem projektu było wykorzystanie potencjału województwa wielkopolskiego, zlokalizowanego w licznych ośrodkach akademickich, instytucjach opracowujących innowacje oraz zapleczu badawczo-rozwojowym.

Zrealizowane działania

 • stworzenie Internetowej Giełdy Przedsiębiorczości – na etapie testowania zaangażowanych w nią zostało 7 przedsiębiorców, 6 pracowników naukowo-badawczych oraz 30 studentów
 • udzielenie wsparcia doradczego studentom i kadrze naukowej w zakresie działalności spin off/out poprzez seminaria, składające się na działania upowszechniające
 • realizacja działań mających na celu włączenie iGPY do polityki – sympozjum naukowe i dwie debaty telewizyjne

POKLpop

6. INTELaktywni nauczyciele – projektanci edukacyjnej przyszłości

„INTELaktywni nauczyciele – projektanci edukacyjnej przyszłości" to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez działanie 9.6 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dane o projekcie

 • Kwota dofinansowania: 1 597 600,00 zł.
 • Termin realizacji projektu: 01.08.2011 - 31.07.2013

W województwie wielkopolskim – jako pierwszym w Polsce – zostały wdrożone dwa, uzupełniające się, programy:

 • Intel Teach Elements – Project-Based Approaches
 • Intel Teach – Advanced Online

Pierwszy z nich, będący interaktywnym szkoleniem online, dotyczy nauczania metodą projektową oraz wykorzystywania technologii w procesie nauczania; drugi natomiast stanowi platformę internetową, na której nauczyciele różnych przedmiotów mogą się komunikować, łączyć w grupy projektowe i wspólnie tworzyć ścieżki edukacyjne.

Działania związane z adaptacją programów INTEL podzielone zostały na dwa etapy: etap przygotowania i etap wdrożenia. W ramach pierwszego zostały przeprowadzone badania wśród nauczycieli i uczniów, które pozwoliły na lepsze dostosowanie wdrażanych programów do potrzeb i oczekiwań ich potencjalnych użytkowników. Zostały nawiązane kontakty ze szkołami oraz Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Etap drugi to testowanie wstępnej wersji produktów. Do udziału w projekcie zostały wybrane cztery szkoły, wyróżniające się wyjątkową aktywnością, motywacją do rozwoju, potencjałem; a z nich – 76 nauczycieli. W trakcie testowania edukatorzy brali udział w seminariach i szkoleniach, tworzyli ścieżki edukacyjne i wdrażali nauczanie metodą projektową w swoich szkołach.

Efektem opisanych działań było dostosowanie programu i platformy do polskich warunków i potrzeb nauczycieli. Powstał również raport dotyczący wprowadzania metody nauczania poprzez projekty oraz ukierunkowania procesu dydaktycznego na kształtowanie i rozwijanie umiejętności XXI wieku: kreatywne myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów, efektywna komunikacja, kierowanie własną edukacją, umiejętność korzystania z technologii.

POKLpop

7. Interaktywny system współpracy w zakresie komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

„Interaktywny system współpracy w zakresie komercjalizacji wynalazków i badań naukowych" to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez działanie 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dane o projekcie

 • Kwota dofinansowania: 899 750,00 zł.
 • Termin realizacji projektu: 01.03.2012 - 30.11.2013

Cel projektu
Wypracowanie narzędzia usprawniającego komercjalizację wiedzy i wynalazków, przekazanie go do użytkowania dla jednostek naukowych województwa łódzkiego, a także wzrost umiejętności związanych z opracowywaniem biznesowych prac naukowych wśród pracowników naukowych.

Adresaci
Pracownicy naukowi, pracownicy Centrów Transferów Technologii.

Opis zadań
Główne zadania zrealizowane w ramach projektu:

 • przeprowadzenie wnikliwej analizy sytuacji problemowej w województwie łódzkim z zakresu stanu i barier komercjalizacji wiedzy,
 • opracowanie innowacyjnego narzędzia – konwertera (aplikacji internetowej usprawniającej komercjalizację wiedzy i wynalazków poprzez generowanie dokumentów prebiznesowych dla potencjalnego inwestora,
 • szkolenie dla pracowników jednostek naukowych zajmujących się komercjalizacją wiedzy z zakresu urynkawiania badań naukowych i wynalazków, a także umiejętności z zakresu korzystania z konwertera,
 • opracowanie 10 projektów naukowych przy pomocy konwertera,
 • upowszechnianie wiedzy o konwerterze w środowisku naukowym i wśród przedsiębiorców.

POKLpop

8. Łódzki Świat Innowacji

„Łódzki Świat Innowacji – program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach" to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez działanie 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dane o projekcie

 • Kwota dofinansowania: 1 186 250,00 zł.
 • Termin realizacji projektu: 01.07.2012 - 31.09.2013

Cel projektu
Podniesienie umiejętności pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni i jednostek naukowych województwa łódzkiego w zakresie komercjalizacji wiedzy. Celem projektu było także zwiększenie wiedzy o znaczeniu relacji proinnowacyjnych wśród przedstawicieli środowiska nauki i biznesu poprzez szkolenia oraz staże w przedsiębiorstwach. Efektem było wypracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm.

Adresaci
Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni jednostek naukowych i uczelni.

Opis zadań
Główne zadania zrealizowane w ramach projektu:

 • szkolenia praktyczne dla pracowników naukowych,
 • odbycie 6-miesięcznych staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach,
 • panel dyskusyjny (konsultacje),
 • stworzenie biuletynu „ Łódzki Świat Innowacji”.

POKLpop

9. Program stypendiów doktoranckich dla świętokrzyskich wynalazców

„Program stypendiów doktoranckich dla świętokrzyskich wynalazców" to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez działanie 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dane o projekcie

 • Kwota dofinansowania: 404 300,00 zł.
 • Termin realizacji projektu: 01.10.2011 - 30.06.2012

Cel projektu
Wzrost jakości prowadzonych prac doktorantów z województwa świętokrzyskiego oraz wypracowanie innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw lub zaistniałych problemów w województwie świętokrzyskim, poprzez przyznanie wsparcia finansowego i merytorycznego dla doktorantów.

Adresaci
Doktoranci kierunków strategicznych dla rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Opis zadań
Główne zadania zrealizowane w ramach projektu:

 • zwiększenie liczby prac naukowych mających szansę na komercjalizację i wykorzystanie w sektorze przedsiębiorstw, poprzez wsparcie finansowe doktorantów (wypłata stypendiów przez 6 miesięcy),
 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony prawnej, analizy, wyceny i oceny sposobu finansowania innowacyjnych technologii,
 • opracowanie 10 innowacyjnych rozwiązań w konkretnym przedsiębiorstwie/sektorze, bądź też wypracowanie konkretnych rozwiązań zaistniałych problemów.

POKLpop

10. Zarządzanie własnością intelektualną

„Zarządzanie własnością intelektualną – program szkoleniowy dla opolskich firm" to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez działanie 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dane o projekcie

 • Kwota dofinansowania: 297 952 zł.
 • Termin realizacji projektu: 01.03.2012 - 30.11.2012

Cel projektu
Zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania własnością intelektualną u 72 pracowników 72 przedsiębiorstw z sektora MŚP z woj. opolskiego w wyniku zakończenia udziału w bloku szkoleniowo-doradczym z zakresu zarządzania własnością intelektualną. Celem projektu było także podniesienie świadomości związanej z koniecznością wprowadzenia zarządzania WI poprzez przeprowadzenie spotkań rekrutacyjno-informacyjnych w siedzibach firm opolskich.

Adresaci
Pracownicy przedsiębiorstw MŚP.

Opis zadań
Główne zadania zrealizowane w ramach projektu:

 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 72 pracowników zatrudnionych w MSP z zakresu budowy strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie, ochrony prawnej własności intelektualnej, uzyskiwania i rozporządzania prawami wyłącznymi oraz komercjalizacji wynalazków,
 • wsparcie pracowników z zakresu zarządzania WI poprzez doradztwo indywidualne.

POKLpop

11. Warszawska Syrenka Technologiczna

„Warszawska Syrenka Technologiczna – Mazowiecki Program Inicjowania i Przedsiębiorczości" to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dane o projekcie

 • Kwota dofinansowania: 2 125 466,00 zł.
 • Termin realizacji projektu: 01.10.2011-30.09.2013

Cel projektu
Inicjowanie, rozwój i promocja przedsiębiorczości na obszarze woj. mazowieckiego, w obrębie innowacyjnych technologii poprzez system szkoleń i doradztwo indywidualne z zakresu prowadzenia działalności gosp. oraz system finansowania dla 22 uczestników projektu.

Adresaci
Studenci i doktoranci chcący założyć działalność gospodarczą (nie posiadający zarejestrowanej dział. gosp. w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu).

Opis zadań
Główne zadania zrealizowane w ramach projektu:

 • założenie innowacyjnych firm przez uczestników projektu na terenie woj. mazowieckiego przez min. 22 osoby – jednorazowe wsparcie finansowe na otworzenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł.,
 • rozwinięcie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych przez system szkoleń oraz doradztwo,
 • zapewnienie utrzymania się na rynku młodym firmom przez wsparcie doradcze i pomoc finansową przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności.

POKLpop

12. Mazowiecki Świat Innowacji

„Mazowiecki Świat Innowacji – program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach" to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez działanie 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dane o projekcie

 • Kwota dofinansowania: 1 141 950,00 zł.
 • Termin realizacji projektu: 01.05.2012 - 31.07.2013

Cel projektu
Podniesienie poziomu wiedzy oraz kompetencji pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni i jednostek naukowych województwa mazowieckiego, z zakresu komercjalizacji i transferu technologii, a także rozpoczęcie realnej współpracy przedstawicieli sektora nauki z przedsiębiorstwami poprzez udział w szkoleniach i odbycie stażu, czego efektem było wypracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm.

Adresaci
Pracownicy naukowi jednostek naukowych oraz pracownicy naukowi i naukowo–dydaktyczni uczelni województwa mazowieckiego.

Opis zadań
Główne zadania zrealizowane w ramach projektu:

 • szkolenia dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych przekazujące wiedzę i kompetencje z zakresu przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji,
 • zdobycie przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz wiedzy o znaczeniu relacji proinnowacyjnych środowisk nauki i biznesu poprzez odbycie 6 miesięcznego stażu w przedsiębiorstwach,
 • stworzenie przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych innowacyjnych koncepcji rozwiązań dla firm,
 • propagowanie zainteresowania badaniami nastawionymi na wdrożenia i współpracę pomiędzy sektorem B+R a gospodarką poprzez opracowanie biuletynu „Mazowiecki Świat Innowacji” oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt.

POKLpop

13. Komercjalizacja wiedzy drogą do skutecznej współpracy naukowców i przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego

„Komercjalizacja wiedzy drogą do skutecznej współpracy naukowców i przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego" to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez działanie 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dane o projekcie

 • Kwota dofinansowania: 1 606 150,00 zł.
 • Termin realizacji projektu: 01.02.2012 - 28.02.2014

Cel projektu
Stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie nowatorskiego i szeroko dostępnego narzędzia – Intaraktywnej Gry Symulacyjnej – pozwalającego zdobyć praktyczną wiedzę na temat procesów komercjalizacji.

Adresaci
Pracownicy naukowi jednostek naukowych oraz naukowo–dydaktyczni, doktoranci, studenci.

Opis zadań
Główne zadania zrealizowane w ramach projektu:

 • analiza sytuacji problemowej z zakresu stanu i barier komercjalizacji wiedzy poprzez zbadanie 200 osób,
 • opracowanie innowacyjnego narzędzia – Interaktywnej Gry Symulacyjnej,
 • zdobycie wiedzy przez ekspertów w dziedzinie komercjalizacji na temat użytkowania Interaktywnej Gry Symulacyjnej,
 • wdrożenie Interaktywnej Gry Symulacyjnej do użytkowania przez jednostki naukowe i uczelnie wyższe,
 • zdobycie wiedzy i kompetencji przez uczestników projektu z zakresu procesów komercjalizacji, dzięki realizacji ścieżek komercjalizacyjnych w Intaraktywnej Grze Symulacyjnej.

POKLpop

14. Naukowiec w biznesie

„Naukowiec w biznesie – cykl szkoleniowo-warsztatowy dla pracowników sektora B+R" to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez działanie 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dane o projekcie

 • Kwota dofinansowania: 1 179 190,00 zł.
 • Termin realizacji projektu: 01.06.2012 - 30.09.2013

Cel projektu
Podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności wśród pracowników naukowych z obszaru BIO i nauk medycznych w zakresie zarządzania badaniami rozwojowymi i badawczo-rozwojowymi, metod i narzędzi komercjalizacji, ochrony własności intelektualnej poprzez udział w szkoleniach i warsztatach.

Adresaci
Pracownicy naukowi szkół wyższych, instytutów naukowych PAN, instytutów badawczych oraz pracownicy jednostek tworzących konsorcja naukowe, pracujący w obszarze BIO i nauk medycznych.

Opis zadań
Główne zadania zrealizowane w ramach projektu:

 • zdobycie przez pracowników naukowych wiedzy i kompetencji poprzez system szkoleń z zakresu zarządzania i rozwijania produktów innowacyjnych w naukach medycznych, ochrony własności intelektualnej, prowadzenia badań klinicznych i preklinicznych, zarządzania projektami rozwojowymi i badawczo rozwojowymi, rozwijania i zarządzania własnością biotechnologiczną, metod i narzędzi komercjalizacji;
 • propagowanie rozwoju i kształtowania dobrych praktyk współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami poprzez warsztaty biznesowo-naukowe.

POKLpop

15. Pomorski Świat Innowacji

„Pomorski Świat Innowacji – program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach" to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez działanie 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dane o projekcie

 • Kwota dofinansowania: 1 141 730,00 zł.
 • Termin realizacji projektu: 01.12.2012 - 28.02.2014

Cel projektu
Podniesienie poziomu wiedzy oraz kompetencji pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni i jednostek naukowych województwa pomorskiego, z zakresu komercjalizacji i transferu technologii, a także rozpoczęcie realnej współpracy przedstawicieli sektora nauki z przedsiębiorstwami poprzez udział w szkoleniach i odbycie stażu, czego efektem było wypracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm.

Adresaci
Pracownicy naukowi jednostek naukowych oraz pracownicy naukowi i naukowo–dydaktyczni uczelni województwa pomorskiego.

Opis zadań
Główne zadania zrealizowane w ramach projektu:

 • praktyczne szkolenia przekazujące pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym wiedzę i kompetencje z zakresu przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji,
 • 6-miesięczne staże w przedsiębiorstwach, dzięki którym pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni zdobyli kompetencje zawodowe w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz wiedzę o znaczeniu relacji proinnowacyjnych środowisk nauki i biznesu,
 • stworzenie przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni i jednostek naukowych innowacyjnych koncepcji rozwiązań dla firm,
 • propagowanie zainteresowania badaniami nastawionymi na wdrożenia i współpracę pomiędzy sektorem B+R a gospodarką poprzez opracowanie biuletynu „Pomorski Świat Innowacji” oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt.

POKLpop

 

Skorzystaj z doradztwa

Chcesz otrzymać profesjonalne wsparcie w ramach procesu komercjalizacji technologii?

Wyślij zapytanie

Zapisz się na szkolenie

Chcesz zdobyć nowe kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii?

Zapisz się

Zgłoś projekt

Chcesz otrzymać wsparcie merytoryczne oraz kapitałowe?

Zgłoś projekt

Dołącz do nas

Szukasz nowych wyzwań zawodowych w obszarze zaawansowanych technologii?

Zobacz oferty pracy